OGÓLNE WARUNKI UMÓW INTERIM PM SP. z o.o.

https://interimsales.pl/oowu/

MONIUSZKI 31/4

31-523 KRAKÓW

NIP: 675 155 81 19
KRS: 0000634593

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje:

1) OWU – niniejszy dokument, zawierający ogólne warunki Umów zawieranych przez Wykonawcę;

2) Wykonawca – INTERIM PM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Moniuszki 31/4, 32-523 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000634593, posiadająca NIP: 6751558119 oraz REGON: 365264986;

3) Zleceniodawca – osoba prawna oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zawierająca, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, Umowę z Wykonawcą;

4) Strony – Wykonawca i Zleceniodawca;

5) Usługi – odpłatne usługi z zakresu wsparcia sprzedaży, będące przedmiotem Umowy;

6) Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana w formie pisemnej pomiędzy Stronami;

7) Lead – Osoba z grupy docelowej, która po przedstawieniu powodu kontaktu wyrazi chęć poznania większej ilości informacji na temat usługi/produktu Zleceniodawcy, w szczególności: 

 • osoby umówione na spotkanie /rozmowę telefoniczną
 • osoby, od których pozyskano informację zwrotną i które wyraziły chęć na kontakt w określonym czasie w przyszłości
 • osoby zainteresowane otrzymaniem szerszej informacji o firmie/usłudze/produkcie
 • osoby, które pozytywnie zareagowały na komunikację, wykazujące zainteresowanie produktem/usługą, ale w danym momencie nie były jeszcze gotowe umówić się na kolejną interakcję

8) Opłata przygotowawcza – część wynagrodzenia Wykonawcy przeznaczana jest na pokrycie podstawowych kosztów związanych z przygotowaniem do świadczenia Usług – analizę i przygotowanie strategii prowadzenia kampanii marketingowej dla Zleceniodawcy, materiałów, skryptów, zakupem systemów i Baz danych, kosztów połączeń, szkolenia konsultantów.

9) Bazy danych – zakupione lub stworzone przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy bazy danych zawierające listy potencjalnych klientów Zleceniodawcy;

10) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. OWU określają prawa i obowiązki Stron Umów.
 2. OWU stanowią integralną cześć wszystkich Umów, przy czym jeśli Strony wiąże odrębna, pisemna Umowa, pierwszeństwo przed OWU ma ta Umowa, a postanowienia OWU stosuje się jedynie w zakresie nieuregulowanym tą Umową. Strony mogą odstąpić od postanowień zawartych w OWU w drodze postanowienia zawartego jedynie w pisemnej Umowie (forma pisemna zastrzeżona jest pod rygorem nieważności).
 3. Zleceniodawca jest zobowiązany zapoznać się z OWU przed zawarciem Umowy. OWU dostępne są pod adresem określonym właściwym dla Wykonawcy wskazanym w ust. 1. pkt. 2) powyżej, a także na stronie internetowej Wykonawcy www.interimsales.pl/oowu
 4. Wykonawca może uwarunkować zawarcie Umowy od pisemnej akceptacji OWU przez Zleceniodawcę, choć nie jest to wymagane.
 5. Gdy Strony pozostają w stałych stosunkach gospodarczych, jednokrotne zaakceptowanie OWU przez Zleceniodawcę ma skutek do wszystkich później zawartych Umów aż do czasu pisemnego porozumienia wykluczającego stosowanie OWU miedzy Stronami

 

§ 2. REALIZACJA UMOWY

 1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Umowy skutecznie skontaktować w imieniu Zleceniodawcy ustaloną w Umowie liczbą firm, gdzie za skuteczne skontaktowanie firmy uznaje się rozmowę z recepcją, osobą decyzyjną, trzykrotną, bezskuteczną próbę kontaktu z tym samym numerem telefonu lub dostarczenie wiadomości mailowej/ LinkedIn (chyba że ustalono inaczej w Załączniku 1 do umowy).
 2. Strony postanawiają, że w celu wykonania Umowy osoby z ramienia Wykonawcy będą działać w imieniu i na zlecenie Zleceniodawcy w zakresie kontaktu z obecnymi, jak i potencjalnymi klientami Zleceniodawcy. W swoim działaniu są upoważnieni do przedstawiania ofert oraz informacji handlowych w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, jednakże nie są upoważnieni do zawierania umów sprzedaży ani składania innych oświadczeń woli w imieniu Zleceniodawcy, chyba że Zleceniodawca udzielił Wykonawcy odrębnego, pisemnego pełnomocnictwa.
 3. Wykonawca może wykonywać Usługi przez osoby trzecie (podwykonawców), w takim wypadku zapewni jednak, że osoby te będą działały według standardów i w jakości przewidzianych w Umowie. Zleceniodawca zobowiązuje się współpracować z dowolnym zewnętrznym podmiotem wskazanym przez Wykonawcę, w zakresie i w czasie koniecznym do realizacji Umowy.
 4. Na okres obowiązywania Umowy Zleceniodawca utworzy nowe konta poczty elektronicznej dla Wykonawcy w celu należytego wykonywania Umowy, w szczególności dla Usług określonych w ust. 1 powyżej.
 5. Strony ustalają, iż dokładna treść wszelkich standardowych wiadomości przesyłanych przez Wykonawcę w imieniu Zleceniodawcy, w szczególności wiadomości typu cold e-mail, zostanie dokładnie ustalona ze Zleceniodawcą z wykorzystaniem know-how Wykonawcy. Zleceniodawca odpowiada za jej zgodność z powszechnie obowiązującym prawem. W razie uznania tych wiadomości za niezamówioną informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) lub za komunikaty marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 14 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954), bądź w razie roszczeń innego typu osób trzecich, Zleceniodawca zwolni Wykonawcę od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
 6. Zleceniodawca zobowiązuje się akceptować nadesłane przez Wykonawcę materiały w czasie nie dłuższym niż 2 (dwa) dni. W przypadku braku akceptacji materiałów w tym terminie uznaje się że nadesłane materiały, w tym lista firm, odpowiada Zleceniodawcy i tym samym Wykonawca może rozpocząć świadczenie Usług.

 

§ 3. BAZY DANYCH

 1. Dla należytego wykonywania Umowy Wykonawca:

1) zakupi lub stworzy w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy Bazy danych zawierające listy potencjalnych klientów Zleceniodawcy, w tym momencie Zleceniodawca staje się producentem Baz danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402) oraz administratorem danych osobowych w nich zawartych w rozumieniu RODO;

2) jako podmiot przetwarzający (tzw. procesor), na podstawie zawartej ze Zleceniodawcą umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania, będzie korzystał z Baz danych udostępnionych mu przez Zleceniodawcę i kontaktował się z podmiotami znajdującymi się w Bazach danych w celu wyselekcjonowania podmiotów zainteresowanych usługami lub produktami Zleceniodawcy;

3) jako podmiot przetwarzający (tzw. procesor), na podstawie zawartej ze Zleceniodawcą umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania, będzie wypełniał w imieniu Zleceniodawcy, jako administratora danych osobowych znajdujących się w Bazach danych, obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO;

4) może modyfikować oraz uzupełniać udostępnione mu przez Zleceniodawcę Bazy danych, nie zmieniając ich zasadniczego przeznaczenia;

5) po zakończeniu współpracy, zależnie od decyzji Zleceniodawcy, usunie lub zwróci mu wszelkie efekty swojej pracy (kontakty będące danymi osobowymi Bazy danych i Leady) oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przepis powszechnie obowiązującego prawa nakazuje przechowywanie wszystkich lub niektórych danych osobowych w nich się znajdujących.

 1. Wykonawca nie posiada praw własności ani nie jest producentem tworzonych bądź zakupionych na zlecenie Zleceniodawcy lub powstałych w trakcie prowadzenia projektu baz danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402), a także nie jest administratorem jakichkolwiek danych osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem wyżej wskazanych baz danych.
 2. Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za powierzone przez niego do przetwarzania dane osobowe, w tym w szczególności za prawidłowe wypełnienie obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO) i realizację praw osób, których dane dotyczą (art. 15 – 21 RODO), oraz przekazane bazy danych i w razie ewentualnego naruszenia praw osób trzecich bądź przepisów powszechnie obowiązującego prawa zwolni Wykonawcę od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. W sytuacji ewentualnego wszczęcia postępowania na drodze sądowej w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę Zleceniodawca przystąpi do prowadzonego postępowania w charakterze współuczestnika koniecznego.

 

§  4. WYNAGRODZENIE

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy określono w Umowie i może składać się z Opłaty przygotowawczej, podstawowej, wynagrodzenia za Leady oraz success fee.
 2. Zleceniodawca wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną na adres e-mail Zleceniodawcy wskazany w Umowie.
 3. Wynagrodzenie będzie każdorazowo płatne przelewem, na wskazany przez Wykonawcę we właściwej fakturze VAT rachunek bankowy, w terminie 4 dni od wystawienia tej faktury VAT.
 4. Podniesienie jakichkolwiek zastrzeżeń do Umowy lub OWU nie uprawnia Zleceniodawcy do wstrzymania jakichkolwiek płatności
 5. Wykonawca może wstrzymać realizację Umowy, w szczególności poprzez wstrzymanie świadczenia Usług, w razie opóźnienia Zleceniodawcy w płatności wynagrodzenia w całości lub części.

§ 5. OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI

 1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, których dowiedziały się od siebie nawzajem przed lub w trakcie wykonywania Umowy, a które stanowią niejawne informacje Stron, zwane dalej: „Informacjami poufnymi”. Przez zachowanie w tajemnicy rozumie się w szczególności nieujawnianie i nieprzekazywanie żadnej Informacji poufnej żadnej osobie, która nie podpisała umowy o zachowaniu poufności odpowiednio z Wykonawcą lub Zleceniodawcę, za zgodą, odpowiednio – Zleceniodawcy lub Wykonawcy.
 2. W razie wątpliwości za Informacje poufne uważa się wszelkie informacje, które Strona otrzymała od drugiej Strony, a które w chwili ich przekazania bądź później nie są jawne lub publicznie dostępne. Dla uznania informacji za poufne nie jest konieczne oznaczanie ich poufności w żadnej sposób.
 3. Za Informacje poufne uważa się wszelkie informacje:

1) finansowe;

2) plany i strategie marketingowe;

3) organizacyjne;

4) dane klientów i kontrahentów (w tym dane osobowe);

5) dane techniczne i szeroko pojęty know-how.

 1. Za know-how oraz tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy uważa się w szczególności opracowane przez Wykonawcę przed lub w trakcie wykonywania Umowy procedury, schematy działania, techniki sprzedaży, ale też szczegółowe skrypty rozmów prowadzonych przez pracowników i współpracowników Wykonawcy z klientami oraz potencjalnymi klientami Zleceniodawcy, nawet jeśli zostały opracowane na podstawie szczegółowych wytycznych od Zleceniodawcy. Zleceniodawca nie nabywa w żaden sposób prawa do tego know-how, a jeśli go poznał jest zobowiązany do zachowania go w poufności w rozumieniu niniejszego paragrafu.
 2. Strony zobowiązane są do zachowania wyżej wskazanej poufności przez okres cały okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 3 (trzech) lat od dnia jej zakończenia (niezależnie od sposobu zakończenia).
 3. Informacje poufne mogą być udostępniane pracownikom, współpracownikom i podwykonawcom Stron, w zakresie danych osobowych na zasadach określonych w przepisach prawa oraz zawartej umowie o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania oraz w treści obowiązujących w przedsiębiorstwach Stron dokumentów związanych z ochroną danych osobowych.
 4. Strony odpowiedzialne są za nałożenie takiego samego obowiązku zachowania poufności na swoich pracowników, współpracowników i podwykonawców.
 5. W razie naruszenia obowiązku zachowania poufności Strona, która ten obowiązek naruszyła zobowiązana jest zapłacić drugiej Stronie karę umowną w wysokości 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych za każde naruszenie. Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kwotę kary umownej, na zasadach ogólnych

§ 6.OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się ani w trakcie obowiązywania Umowy ani też w ciągu 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia jej zakończenia, nie zawierać żadnych umów o pracę, świadczenie usług, o dzieło, umów współpracy ani tym podobnych, z osobami, które wykonują Umowę w imieniu Wykonawcy, które swym przedmiotem byłby podobne, do zakresu obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie.
 2. Dotyczy to zawierania umów z tymi osobami zarówno prowadzącymi działalność gospodarczą, jak

i nie prowadzącymi, jak i zawierania umów z jakimikolwiek podmiotami, w których te osoby, bądź to pełnia jakiekolwiek funkcje w organach, bądź są wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami organów tych podmiotów.

 1. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Zleceniodawca będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 80.000,00 (osiemdziesięciu tysięcy) złotych za każde naruszenie. Wykonawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kwotę kary umownej, na zasadach ogólnych.

§ 7. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Strony regulują kwestię powierzenia przez Zleceniodawcę danych osobowych do przetwarzania przez Wykonawcę w ramach odrębnej umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania stanowiącej załącznik do Umowy.

§ 8. KARY, REKLAMACJE I ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. Zleceniodawca ma prawo zgłosić zastrzeżenia w stosunku do dostarczonych Leadów i wymiany ich na inne, jeżeli nie spełniają one założeń ustalonych z załączonej do Umowy – Specyfikacji Kampanii Marketingowej.
 2. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń do raportu podsumowującego, w ciągu 3 dni od daty jego przekazania Zleceniodawcy, zostaje on uznany za zaakceptowany i tym samym Wykonawca może rozliczyć wykonane Usługi.
 3. Wykonawca odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone z winy umyślnej.
 4. Strony ustalają, że rozpoczęcie świadczenia Usług odbędzie się w ciągu max 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty zawarcia Umowy, nie wcześniej jednak niż w dniu uiszczenia Opłaty przygotowawczej. 
 5. W przypadku opóźnienia startu z winy Zleceniodawcy- Wykonawca może dochodzić zadośćuczynienia w wysokości 100 (stu) złotych netto za każdy dzień opóźnienia.
 6. W przypadku braku zgłoszenia reklamacji w stosunku do dostarczonych Leadów lub raportu z kampanii do 4 (czterech) dni od daty dostarczenia, Wykonawca ma prawo uznać wszystkie Leady za zaakceptowane i tym samym zakończyć i rozliczyć projekt.
 7. Dla usunięcia wątpliwości Strony potwierdzą, że w przypadku rezygnacji ze współpracy przez Zleceniodawcę przed rozpoczęciem świadczenia Usług, Opłata przygotowawcza jest należna Wykonawcy, a jeżeli została opłacona to nie podlega zwrotowi.
 8. Zleceniodawca może zdecydować o czasowym zawieszeniu świadczenia Usług przez Wykonawcę przez okres nie dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy lub nie wiecej niż 1 (jeden) raz w ciągu trwania kampanii. 
 9. Zawieszenie kampanii może nastąpić jedynie na drodze obustronnej zgody.
 10. Wniosek o zawieszenie kampanii powinien być zgłoszony nie później niż 30 dni przed planowanym terminem zawieszenia.
 11. Zawieszenie świadczenia Usług nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za czas zawieszenia świadczenia Usług. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie zaliczone na poczet wynagrodzenia Wykonawcy należnego za okres przedłużenia świadczenia Usług, o którym mowa w ust. 9. zd. 2. poniżej. 
 12. Zawieszenie świadczenia Usług zwalnia Wykonawcę z obowiązku zrealizowania udzielonej gwarancji w ramach prowadzonej kampanii, przy czym Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby ustaloną gwarancję zrealizować.
 13. Wznowienie świadczenia Usług następuje po ustaniu przyczyn i czasu zawieszenia, nie wcześniej jednak niż po uiszczeniu przez Zleceniodawcę wszelkich wymagalnych należności wobec Wykonawcy. Czas świadczenia Usług przez Wykonawcę wskazany w Umowie o świadczenie Usług zostaje przedłużony o czas zawieszenia świadczenia Usług na wniosek Zleceniodawcy, o którym mowa w ust. 7 powyżej.

§ 9. LICENCJA POMOCNICZA NA MATERIAŁY

 1. Zleceniodawca udziela Wykonawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej co do czasu i terytorium licencji na wykorzystywanie wszelkich materiałów przekazanych Wykonawcy przez Zleceniodawcę w celu świadczenia Usług zgodnie z Umową oraz identyfikacji wizualnej Zleceniodawcy, w tym nazw, logotypów, wizerunków i innych oznaczeń będących zarejestrowanymi bądź niezarejestrowanymi znakami towarowymi Zleceniodawcy (zwanych dalej łącznie: „Materiałami”).
 2. Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej zostaje udzielona na polach eksploatacji określonych w art. 50 i 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w zakresie:

1) publicznego udostępniania, w dowolnym standardzie, systemie i formacie, w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, ,

2) utrwalanie i zwielokrotnianie Materiałów w postaci cyfrowej w szczególności w ramach systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnego tworzenia nośnika,

3) tworzenia, rozporządzania i korzystania z wszelkich opracowań i przeróbek Materiałów uzyskanych lub powstałych w ramach wykonywania Umowy oraz korzystania z Materiałów poprzez włączanie ich do innych utworów i Materiałów.

 1. Zleceniodawca oświadcza, że Materiały:

1) nie będą naruszać praw jakichkolwiek praw osób trzecich,

2) nie będą obciążone prawami osób trzecich oraz, że nie będą istnieć żadne takie prawa do nich które mogłyby wyłączyć lub ograniczyć korzystanie z Materiałów przez Wykonawcę i osoby trzecie korzystające z Materiałów w ramach Umowy.

 1. Z tytułu oświadczeń złożonych w niniejszym paragrafie ponosi przed Wykonawcą odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła roszczeń wobec Wykonawcy i osób trzecich korzystających z Materiałów w ramach Umowy. W szczególności Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć zaspokojone przez Wykonawcę wysunięte wobec niego roszczenia osób trzecich, a w razie sporu sądowego także przystąpić do postępowania po stronie Wykonawcy i w granicach przewidzianych przepisami działać w jego interesie.
 2. Licencje i zobowiązania, o których mowa w niniejszym paragrafie:

1) zostają udzielone w celu umożliwienia Wykonawcy świadczenia Usług – w takim wypadku okres ich obowiązywania jest nie dłuższy niż okres obowiązywania Umowy,

2) zostają udzielone w celu umożliwienia informowania przez Wykonawcę o rezultatach świadczonych przez niego Usług dla Zleceniodawcy (porftolio drukowane, internetowe lub rozpowszechniane w inny sposób) – w takim wypadku zostają zawarte na czas nieoznaczony z możliwością ich wypowiedzenia na 12 miesięcy kalendarzowych naprzód.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Powołane w treści OWU, bez bliższego oznaczenia, numery paragrafów (§), ustępów (ust.) i punktów (pkt.) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne OWU.
 2. Ani OWU ani Umowa nie uprawniają Zleceniodawcy w szczególności do:

1) wykorzystywania i opracowywania własności intelektualnej Wykonawcy, w szczególności jego know-how, do tworzenia własnych produktów i usług,

2) modyfikowania i opracowywania skryptów Wykonawcy po zakończeniu Umowy.

 1. Postanowienia OWU mają zastosowanie do wszelkich Umów z zastrzeżeniem brzmienia § 1. ust. 3. OWU. Niedopuszczalne jest powoływanie się przez Zleceniodawcę na nieznajomość OWU po złożeniu podpisu pod Umową lub pod OWU.
 2. Zleceniodawca nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
 3. Wykonawca może wykorzystać firmę Zleceniodawcy oraz znak towarowy (czarno-biały lub kolorowy) Zleceniodawcy wyłącznie w przypadku prezentowania zestawień klientów korzystających z usług Wykonawcy oraz umieścić firmę Zleceniodawcy oraz znak towarowy w sekcji „Klienci” (lub podobnej będącej jej odpowiednikiem) witryny internetowej Wykonawcy lub jakikolwiek innej powiązanej z Wykonawcą (w tym w mediach społecznościowych).
 4. Zleceniodawca zobowiązuje się informować Wykonawcę o każdej zmianie adresu, nie później jednak niż w dniu takiej zmiany. Jakiekolwiek pismo wysłane na adres Zleceniodawcy wskazany w Umowie, jako adres do korespondencji (lub inny oficjalnie zgłoszony adres) niepodjęte przez Zleceniodawcę w terminie lub którego odbioru Zleceniodawca odmówił, uznane będzie za skutecznie doręczone z upływem terminu, w którym Zleceniodawca był zobowiązany odebrać pismo, albo z dniem, w którym Zleceniodawca odmówił odbioru pisma. W razie konieczności, Wykonawca będzie mógł doręczyć korespondencję w inny sposób. Powyższe stosuje się odpowiednio do korespondencji elektronicznej.
 5. OWU i Umowa podlegają wyłącznie prawu polskiemu. Strony ustalają, iż ewentualne spory na gruncie Umowy będą rozwiązywane polubownie, jednakże w razie sporu sądowego, właściwy miejscowo będzie sąd właściwy dla Wykonawcy.

 

OWU obowiązuje od: 05.11.2020